Administration

Dr. (Mrs.) Jaishree Sharma – Principal

Dr. H.S. Sekhon – Vice Principal

Dr. K.K. Parashar – Senior Medical Superintendent

Dr. A.K Sahai – Chief Warden